وی پیمنت

maldives2

مالدیو

مالدیو کشوری جزیره‌ای و در اقیانوس هند است